FORMAT KERTAS KERJA


2. FORMAT KERTAS KERJA DASAR


1. Kertas kerja dasar yang lengkap mengandungi maklumat berikut :-
1.1 Nama Persatuan/Kelab
1.2 Tujuan – sila nyatakan dengan ringkas tujuan kertas kerja ini
dikemukakan seperti contoh untuk mendapatkan pertimbangan Dekan
HEP & Alumni bagi kelulusan mengadakan kegiatan.
1.3 Maklumat Aktiviti
a) Pengenalan – Latarbelakang program yang hendak dijalankan.
b) Objektif – Nyatakan dengan ringkas dan padat.
c) Justifikasi mengadakan aktiviti
d) Tarikh dan tempat – nyatakan dengan jelas dan spesifik
e) Senarai Tetamu Terhormat & Perasmi (jika ada)
f) Senarai penceramah (jika ada) – maklumat lengkap
g) Jenis-jenis program – Nyatan jenis-jenis program yang terlibat
dalam penganjuran aktiviti tersebut contohnya riadah, gotongroyong,
ceramah dan sebagainya.
h) Bilangan peserta – nyatakan dengan jelas termasuk Insitusi yang
menyertai.
1.4 Aturcara Program/Progam Cadangan/Pengisian Program – Nyatakan
dengan jelas.
1.5 Carta Struktur Organisasi
1.6 Senarai nama Jawatankuasa Pelaksana
1.7 Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa
1.8 Anggaran belanjawan – Nyatakan dengan jelas dan terperinci sumber
pendapatan dan perbelanjaan dengan jumlah kos. Anggaran
belanjawan hendaklah munasabah.
1.9 Ulasan Penasihat – yang ditandatangani sendiri oleh Penasihat beserta
cop jawatan.
1.10 Surat sokongan agensi/korporat (jika ada)
1.11 Penutup
FORMAT PENYEDIAAN & PENULISAN KERTAS KERJA
1. Font jenis Arial, Tahoma atau Century Gothic
2. Saiz 12
3. Spacing 1.5
4. Margin 1”
5. Mempunyai nombor muka surat
6. “Align Justify”
7. Page set up : Bentuk Potrait
8. Maksimumkan muka surat
9. Kertas saiz A4 berwarna putih dan hanya satu bahagian muka digunakan
10. Muka depan tak perlu “fancy”
11. Hanya “simple binding”
12. Logo KUKTEM dibahagian kiri
13. Logo Persatuan bahagian kanan (jika ada)
14. Setiap tajuk dihitamkan “bold” dan ada nombor
15. Penggunaan perkataan Inggeris perlu “Italic”
CONTOH KERTAS KERJA DASAR
KERTAS KERJA :
PROGRAM ’MARTIAL ART NIGHT’
TARIKH :
19 & 20 OGOS 2006
TEMPAT :
ASTAKA, KOLEJ UNIVERSITI KEJURUTERAAN & TEKNOLOGI MALAYSIA
ANJURAN :
KELAB TAEKWANDO (ITF) KUKTEM
DENGAN KERJASAMA :
PEJABAT HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI
1.0 TUJUAN
KELAB TAEKWANDO (ITF) KUKTEM
KOLEJ UNIVERSITI KEJURUTERAAN & TEKNOLOGI MALAYSIA
KARUNG BERKUNCI 12, 25000 KUANTAN
PAHANG DARUL MAKMUR
Kertas kerja ini dikemukakan untuk mendapatkan pertimbangan dan
kelulusan Dekan HEP & Alumni bagi menjalankan aktiviti.
2.0 PENGENALAN
Program ini adalah berdasarkan keprihatinan pihak mahasiswa terhadap
perkara-perkara berikut :
i. Latar belakang program yang akan dijalankan.
ii. Menghuraikan kepentingannya jika perlu melibatkan pihak
luar.
iii. Nyatakan pihak yang akan bekerjasama (jika ada).
3.0 OBJEKTIF
i. Nyatakan objektif / matlamat yang hendak dicapai
ii. Memberikan huraian objektif yang mantap dan jelas
maksudnya serta tidak meleret-leret.
iii. Ada hubungkait dengan matlamat program jika sekiranya
bekerjasama dengan pihak luar.
4.0 JUSTIFIKASI
Memberikan penjelasan mengenai keperluan untuk mengadakan program
5.0 TARIKH, HARI DAN TEMPAT PROGRAM
Tarikh : ……………………………….
Hari : ……………………………….
Tempat Program : ……………………………………..
(Nyatakan justifikasi jika ingin mengadakan program di luar kampus)
6.0 SENARAI TETAMU KEHORMAT DAN PERASMI PROGRAM
Senaraikan nama TETAMU KEHORMAT dan nyatakan nama PERASMI
(jika orangnya berbeza).
7.0 SENARAI PENCERAMAH
Sila berikan maklumat lengkap mengenai setiap orang penceramah yang
dicadangkan.
8.0 KUMPULAN SASARAN/ PESERTA
8.1 Nyatakan siapa peserta program
(sama ada pelajar/ kakitangan/ masyarakat luar atau antarabangsa
dan jumlahnya)
8.2 Sertakan maklumat lengkap peserta
· Nama
· No. Matrik
· Kursus
· Tahun Pengajian
· Alamat Tetap dan Alamat Semasa
· No. Telefon untuk dihubungi (jika berlaku kecemasan)
9.0 TENTATIF PROGRAM
Sediakan cadangan tentatif program yang akan dilaksanakan dari awal
hingga akhir program termasuk aturcara perasmian dan penutup.
Nyatakan juga masa, tempat, nama penceramah dan tajuk ceramah.
10. SENARAI AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA DAN SENARAI
TUGAS
Sediakan senarai penuh nama Ahli Jawatankuasa beserta nombor
matrik dan jawatan yang disandang serta peranan dan bidang
tugasnya.
Penasihat Program
Pengarah Program
Timbalan Pengarah Program
Setiausaha Program
Bendahari Program
· Ahli-Ahli Jawatankuasa :
– AJK Logistik
– AJK Jamuan
– AJK Publisiti
– AJK Jemputan
– AJK Protokol dan Sambutan
– AJK Tajaan dan sumbangan
– AJK Buku Cenderamata/Cenderamata
– AJK Pengangkutan
– AJK Perhubungan
– AJK Kebajikan dan Keselamatan
Bagi melicinkan aktiviti/projek, setiap AJK di atas perlu menyediakan
perincian tugas dan melantik Ahli Jawatankuasa Kecil masingmasing.
Semua jawatan dan AJK yang ditetapkan adalah kekal untuk digunakan
bagi setiap urusan surat menyurat dan sijil penyertaan.
CARTA ORGANISASI
AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA
Pengarah
Program
· AJK Keselamatan & Disiplin
· AJK Kebajikan
· AJK Perasmian
· AJK Jamuan
· AJK Pengangkutan
· AJK Peralatan & Kelengkapan
· AJK Sambutan & Protokol
· AJK Jemputan
· AJK Motivasi
Setiausaha
Bendahari
· AJK Teknikal & Siaraya
· AJK Promosi & Publisiti
· AJK Pendaftaran
· AJK Keluarga Angkat
· AJK Kerohanian
· AJK Sukan & Rekreasi
· AJK Tugas-tugas Khas
· AJK Pengurusan Peserta
· AJK Dokumentasi
Penasihat
11. IMPLIKASI KEWANGAN
Nyatakan secara terperinci dan logik anggaran pendapatan dan perbelanjaan
program dan diperincikan mengikut butir-butir perbelanjaan. Nyatakan jumlah
pembiayaan yang diperlukan. Di bawah adalah contoh anggaran perbelanjaan :
11.1 Pendapatan
RM
1. Yuran peserta (jika ada) 0000.00
2. Peruntukan Pejabat Hal Ehwal Pelajar & Alumni 0000.00
3. Sumbangan Luar (Penaja – jika ada) 0000.00
4. Sumbangan Kelab/Persatuan 0000.00
5. Lain-lain (jika ada) 0000.00
JUMLAH PENDAPATAN (A) 0000.00
11.2 Perbelanjaan
1. Pentadbiran
– Percetakan
( Buku Cenderamata, Sijil, Kad Jemputan dan dll.)
0000.00 – Pentadbiran Urusetia
0000.00 – Banner/Bunting
0000.00
2. Logistik
– Penginapan
0000.00
– Bayaran Penceramah
0000.00
3. Jamuan
– VIP 0000.00
– AJK 0000.00
– – Peserta
0000.00
Permohonan Peruntukan Universiti
1. Cenderamata
– Cenderamata perasmi
– Cenderamata penceramah
– Cenderamata ahli panel
JUMLAH PERBELANJAAN (B) 0000.00
JUMLAH KESELURUHAN (A) – (B) 0000.00
KEPERLUAN PERALATAN – (senaraikan lain-lain keperluan – jika ada)
12. ULASAN PENASIHAT
13. SURAT SOKONGAN DARI AGENSI KORPORAT (JIKA ADA)
14. PENUTUP

(Nyatakan ucapan terima kasih dan memohon untuk pertimbangan serta
kelulusan)
Disediakan oleh : Pengarah Program
Kelab Taekwando
Kolej Universiti Kejuruteraan & Teknologi
Malaysia
………………………………………
Disokong oleh : Penasihat
Kelab Taekwando
Kolej Universiti Kejuruteraan & Teknologi
Malaysia
………………………………………
Disemak oleh : YDP
Majlis Perwakilan Pelajar
Kolej Universiti Kejuruteraan & Teknologi
Malaysia
………………………………………
Permohonan diluluskan oleh : Dekan
Pejabat Hal Ehwal Pelajar & Alumni
Kolej Universiti Kejuruteraan & Teknologi
Malaysia
……………………………………..

Advertisements